Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Рукопис слід надіслати одним файлом на електронну пошту редакції naturaljournal@gmail.com. В листі окремими файлами прикріпити ілюстрації; декларацію кожного з авторів; метадані автора (авторів). Назва файлу має відповідати прізвищу першого автора англійською мовою. Наприклад, Petrenko.paper.docx, Petrenko.metadata.docx, Petrenko.fig2.jpg.
  При надсиланні двох примірників пронумерованого рукопису поштою, їх слід направити за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40. Редакція журналу «Український журнал природничих наук» («Ukrainian Journal of Natural Sciences»). Усі автори повинні заповнити декларацію і надіслати разом із рукописом статті скан або поштою.
 • ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ


  1. В «Українському журналі природничих наук» («Ukrainian Journal of Natural Sciences») друкуються оригінальні, не опубліковані раніше статті, що висвітлюють результати завершених, методично коректно виконаних досліджень з актуальних питань біології, агрономії, хімії, екології, географії, а також матеріали окремих досліджень із суміжної тематики (спеціальності 091 Біологія, 101 Екологія, 102 Хімія, 106 Географія, 201 Агрономія).
  2. До друку приймаються статті, написані українською та англійською мовами. Статті англійською мовою, які було перекладено з української, мають супроводжуватися документом з текстом оригіналу, що оформлений відповідно вимог. Такі статті проходять перевірку на якість перекладу і у разі неналежного його рівня, стаття повертається на доопрацювання.
  3. Комплект рукопису складається з:
  • декларація (декларації) кожного з авторів;
  • картка автора (авторів): прізвище, ім'я та по батькові, посада, вчене звання, науковий ступінь, назва і поштова адреса установи, де виконано роботу, контактна інформація та електронна адреса (у довільній формі);
  • електронна версія статті або два примірники пронумерованого рукопису
  4. До розгляду приймаються статті у форматі MS Word (*.doc або (*.docx). Усі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами MS Word із групуванням елементів. Формули створюються за допомогою редактора Microsoft Equation.
  5. Текст статті та метаданих повинні бути набрані шрифтом Times New Roman, розмір – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1 pt, поля – 2 см з усіх боків, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1 см. Обсяг статті (без метаданих) не повинен перевищувати 40 000 символів, проте бути не меншим 25 000 символів, включно з таблицями, графіками, малюнками та бібліографічним списком. При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире. Сторінки без нумерації. Рисунки нумеруються. Формули виконуються в редакторі Equation Editor, вставляються в таблицю.
  6. Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті. Рекомендовано, щоб основна частина рукопису містила такі розділи:
  Вступ
  Матеріал і методи
  Результати
  Обговорення
  Висновки
  Подяки (при потребі)
  Посилання

  Оглядова стаття може мати будь-яку кількість розділів з будь-якими назвами. Обов'язковим є лише висновки.
  7. Стаття обов’язково повинна містити повний обсяг метаданих українською та англійською мовами, а саме:
  - індекс УДК (абзац з вирівнюванням за лівим краєм жирним шрифтом);
  - ініціали та прізвище автора / авторів, автор для листування має бути позначений зірочкою* (абзац з вирівнюванням за правим краєм жирним шрифтом);
  - науковий ступінь, вчене звання, посада (абзац з вирівнюванням за правим краєм);
  - місце роботи: назва установи, населеного пункту, якщо його назва не входить до назви установи, назва країни для іноземних авторів (абзац з вирівнюванням за правим краєм);
  - персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням за правим краєм);
  - ідентифікатор ORCID (єдиний міжнародний реєстр вчених) – http://orcid.org;
  - назва статті (ЖИРНИЙ ШРИФТ, прописні літери, абзац без відступу першого рядка, вирівнювання за центром);
  - анотації українською та англійською мовами є ідентичними подаються за наступним планом: актуальність, мета, методи аналізу проблеми, результати дослідження, їх наукоу новизну і практичну значущість (1800 символів включно з ключовими словами) (курсив, абзац з вирівнюванням за центром) та ключові слова з абзацу після анотацій;
  - ключові слова та словосполучення (4–7 позицій, які стосуються теми дослідження і не дублюють назву статті).
  - текст статті;
  - список використаних джерел (назва списку жирним шрифтом), розміщених під відповідною назвою у алфавітному порядку та оформлених відповідно до правил укладання бібліографічного опису;
  - транслітерований список використаних джерел.
 • ВИМОГИ ДО ІЛЮСТРАЦІЙ І ТАБЛИЦЬ


  1. Ілюстрації (рисунки і фото) мають бути пронумеровані послідовно і мати посилання на них в тексті (наприклад, рис. 1). Підпис має бути під ілюстрацією і бути достатньо зрозумілим. Ілюстрації необхідно подавати у форматі TIFF з роздільною здатністю 300 dpi для напівтонових рисунків (256 відтінків сірого кольору) і 600 dpi ― для штрихових (двоколірних ― чорно–білих). На фотознімках (тільки чорно–білих) вказують масштаб. Електронні копії ілюстрацій мають бути виконані у двох варіантах: один ― з написами, другий ― без них. Кольорові ілюстрації розміщуються у файлах, які можна завантажити. Ілюстрації повинні бути вбудовані в текст рукопису, а також окремо надіслані файли зображення у форматах tiff або jpg із вказанням номеру рисунку. Кількість ілюстрацій залежно від обсягу статті не повинна перевищувати 5―6. Позиції на ілюстраціях слід позначати цифрами або літерами з обов’язковим їх поясненням у підписах.
  Географічні карти–схеми мають бути оформлені з дотриманням певних вимог. Карти не мають бути перенасиченими написами, не актуальними для статті, перетинання назв і цифр недопустиме.
  2. Для створення таблиць має використовуватись функція «Таблиця». Таблиці повинні бути зрозумілими і займати не більше сторінки. Таблиця розміщується в тексті відразу після першого посилання на неї. Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами (наприклад, таблиця 1). Кожна таблиця має містити заговолок у верхній частині. Кожна колонка повинна мати короткий зрозумілий заголовок. Таблиці будуть відтворені в журналі так, як вони представлені в роботі. Деталі статистичних даних та опис рекомендовано розмістити під основною частиною таблиці як примітку.
 • ВИМОГИ ДО ЦИТУВАННЯ ТА СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. При написанні статті автор повинен вказувати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які використано в тексті.
  2. Використовуйте посилання в тексті за прізвищем першого автора та роком у круглих дужках. Наприклад: один автор – (Nagel, 2015; Пацюк, 2021), 2 автори – (Kyrychuk & Muzyka, 2017; Денисик і Лаврик, 2018), три і більше авторів – (Titov et al., 2020; Стадниченко та ін., 2016). Якщо автор має кілька публікацій протягом року, використовують цифри (наприклад Shelyuk, 2017а, 2017b).
  3. Ігнорування правил запозичення тексту (відсутність посилань на джерела інформації, лапок при прямому цитуванні тощо) може стати причиною того, що фрагменти статті буде розцінено як плагіат, у зв’язку з чим в публікації буде відмовлено.
  4. Список використаних джерел має містити не менше 15-ти найменувань, містити релевантні наукові роботи останніх 3-х років і на 30 % складатися з наукових робіт, які включено в журнали наукометричних баз Scopus або Web of Science. Рекомендовано уникати посилань на роботи 10-річної давнини і більше.
  5. Список використаних джерел повинен включати лише опубліковані або прийняті до друку роботи, які цитуються в тексті. Відсутність цитування є підставою у відмові публікації.
  6. Посилання на власні роботи авторів статті (самоцитування) допускається, але не більше 10 % від загальної кількості джерел.
  7. Джерела в списку літератури мають бути розставлені без нумерації в алфавітному порядку за прізвищами першого автора кожної публікації (спочатку джерела, написані кирилицею, потім латиницею). Для цитованих джерел, які мають DOI, його необхідно вказувати наприкінці бібліографічного опису джерела.
  8. Список використаних джерел повинний бути наданий мовами оригіналу. Додатково подається варіант англійською мовою References (translated & transliterated). Якщо праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її опис потрібно транслітерувати, а назви праць і видань (книг, журналів, збірників) потрібно, крім цього, подавати англійською [у дужках]. У кінці бібліографії в дужках вказувати мову оригіналу, наприклад [in Ukrainian].
  Для транслітерації українського тексту латиницею застосовують Постанову Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 55 http://translit.kh.ua/#passport.
  9. Бібліографічний список, поданий українською оформляється згідно ДСТУ 8302:2015. Для англійського варіанту використовувати стиль APA (American Psychological Association Style). Детальніше тут https://www.grafiati.com/uk/info/apa-7/examples/
 • ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ  УДК 594.382;591.522

  ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ІНВАЗИВНОГО ВИДУ СЛИЗНІВ ARION LUSITANICUS SENSU LATO У ЄВРОПІ


  О. В. Гарбар1, Н. С. Кадлубовська2


  Анотація (не менше 1800 знаків, повинна висвітлювати актуальність, мету, методи аналізу проблеми, результати дослідження, їх наукову новизну і практичну значущість)
  Ключові слова: 4–8 позицій, які стосуються теми дослідження і не дублюють назву статті.

  Potential spread of the invasive slug species Arion lusitanicus sensu lato in Europe  O. V. Harbar1, N. S. Kadlubovska2


  Annotation in English (не менше 1800 знаків, повинна висвітлювати актуальність, мету, методи аналізу проблеми, результати дослідження, їх наукову новизну і практичну значущість)
  Key words: 4–8 позицій, які стосуються теми дослідження і не дублюють назву статті.


  1 доктор біологічних наук, професор,
  завідувач кафедри екології та географії
  (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
  е-mail: o.v.harbar@gmail.com
  ORCID: 0000-0003-4357-4525
  2 кандидат біологічних наук,
  методист наукового відділу
  (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
  е-mail: nauka@zu.edu.ua
  ORCID: 0000-0003-4483-4229


  Вступ. Актуальність та проблематика дослідження; аналіз останніх публікацій з теми дослідження та окреслення невирішених питань у зазначеній проблемі. Мета і завдання дослідження.
  Матеріал і методи. Текст…..
  Результати. Текст….
  Обговорення. Текст….
  Висновки. Текст….
  Подяки (за потребою)
  Посилання на літературу в тексті подаються у круглих дужках, наприклад: … (Набиванець та ін., 2007, с. 101).
  Список використаної літератури
  в алфавітному порядку (спочатку кириличні джерела, потім латиною), без нумерації, мовами оригіналів, оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015

  Білявська В. Б., Хом’як І. В. Динаміка рослинності долини річки Гуйва. Біологічні дослідження – 2020 : зб. наук. пр. Житомир, 2020. С. 382–383.
  Галкін Б .М., Філіпова Т. О. Цитохроми Р-450: загальні та еволюційні аспекти. Мікробіологія і біотехнологія. 2010. № 3. С. 8–20.
  Географія материків та океанів : навч. посіб. / уклад. О. О. Лаврик. 2-ге вид. Житомир, 2021. 231 с.
  Марисова І. В., Кедров Б. Ю. Систематика хордових тварин. Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. 132 с.
  Чиста вода: інтерактивна карта забрудненості річок в Україні на основі даних Державного агентства водних ресурсів [Електронний ресурс]. URL: http://texty.org.ua/water/ (дата звернення 10.01.2020).
  Stadnychenko A. P., Uvayeva O. I. Filtration Activity of Gastropod Viviparus Viviparus (Gastropoda, Viviparidae). Hydrobiological Journal. 2018. Vol. 54. № 3. P. 75–80.

  References (translated & transliterated)
  без нумерації, оформлений за APA Style

  Biliavska, V.B., & Khomiak, I.V. (2020). Dynamika roslynnosti dolyny richky Huiva [Vegetation dynamics of the Guiva River valley]. Zbirnyk naukovykh prats “Biolohichni doslidzhennia – 2020” [Collection of scientific works “Biological research – 2020”]. Zhytomyr, pp. 382–383 [in Ukrainian].
  Halkin, B.M., & Filipova, T.O. (2010). Cytokhromy R-450: zaghaljni ta evoljucijni aspekty [Cytochromes R-450: general and evolutionary aspects]. Mikrobiolohiia i biotekhnolohiia [Mikrobiology and Biotechnology], 3, 8–20. https://doi.org/00.0000/0000000000000 [in Ukrainian].
  Lavryk, O.O. (ed.) (2021). Heohrafiia materykiv ta okeaniv: navchalnyi posibnyk [Geography of continents and oceans: study guide] (2nd ed.). Zhytomyr. https://doi.org/00.0000/0000000000000 [in Ukrainian].
  Marysova, I.V., & Kedrov, B.Yu. (2003). Systematyka khordovykh tvaryn [Taxonomy of Chordates]. Nizhyn: DPU named after M. Gogol [in Ukrainian].
  Chysta voda. Interaktyvna karta zabrudnenosti richok v Ukrajini na osnovi danykh Derzhavnogho aghentstva vodnykh resursiv [Clean Water. Interactive map of river pollution in Ukraine based on data from the State Agency of Water Resources]. [Electronic resource] URL: http://texty.org.ua/water/ (access date 10.01.2020) [in Ukrainian].
  Stadnychenko, A.P., & Uvayeva, O.I. (2018). Filtration Activity of Gastropod Viviparus Viviparus (Gastropoda, Viviparidae). Hydrobiological Journal, 54 (3), 75–80. https://doi.org/00.0000/0000000000000 [in English].

  Отримано: 00.00.0000
  Прийнято: 00.00.0000  ПРАВИЛА ТА ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКІВ ДЖЕРЕЛ:


  Список використаної літератури (згідно з ДСТУ 8302:2015)
  Книга

  Географія материків та океанів : навч. посіб. / уклад. О. Лаврик. 2-ге вид. Житомир, 2021. 231 с.
  Марисова І. В., Кедров Б. Ю. Систематика хордових тварин. Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. 132 с.

  Стаття в періодичному виданні


  Галкін Б. М., Філіпова Т. О. Цитохроми Р-450: загальні та еволюційні аспекти. Мікробіологія і біотехнологія. 2010. № 3. С. 8–20.
  Stadnychenko A. P., Uvayeva O. I. Filtration Activity of Gastropod Viviparus Viviparus (Gastropoda, Viviparidae). Hydrobiological Journal. 2018. Vol. 54. № 3. P. 75–80.

  Матеріали конференцій, збірники наукових праць


  Білявська В. Б., Хом’як І. В. Динаміка рослинності долини річки Гуйва. Біологічні дослідження – 2020 : зб. наук. пр. Житомир, 2020. С. 382–383.

  Електронні ресурси (з обов’язковим зазначенням дати звернення)


  Чиста вода: інтерактивна карта забрудненості річок в Україні на основі даних Державного агентства водних ресурсів [Електронний ресурс]. URL: http://texty.org.ua/water/ (дата звернення 10.01.2020).

  References (згідно з APA Style, з обов’язковим зазначенням DOI для джерел, які його мають)
  Книга

  Прізвище, І.Б. (рік публікації). Назва книги транслітерована [Назва книги англійською]. Місто: Видавництво [мова видання].
  Lavryk, O.O. (ed.) (2021). Heohrafiia materykiv ta okeaniv: navchalnyi posibnyk [Geography of continents and oceans: study guide] (2nd ed.). Zhytomyr. https://doi.org/00.0000/0000000000000 [in Ukrainian].
  Marysova, I.V., & Kedrov, B.Yu. (2003). Systematyka khordovykh tvaryn [Taxonomy of Chordates]. Nizhyn: DPU named after M. Gogol [in Ukrainian].

  Стаття в періодичному виданні


  Прізвище, І.Б. (рік публікації). Назва статті транслітерована [Назва статті англійською]. Назва періодичного видання транслітерована [назва періодичного видання англійською], том (випуск), сторінки [мова видання].
  Halkin, B.M., & Filipova, T.O. (2010). Cytokhromy R-450: zaghaljni ta evoljucijni aspekty [Cytochromes R-450: general and evolutionary aspects]. Mikrobiolohiia i biotekhnolohiia [Mikrobiology and Biotechnology], 3, 8–20. https://doi.org/00.0000/0000000000000 [in Ukrainian].
  Stadnychenko, A.P., & Uvayeva, O.I. (2018). Filtration Activity of Gastropod Viviparus Viviparus (Gastropoda, Viviparidae). Hydrobiological Journal, 54 (3), 75–80. https://doi.org/00.0000/0000000000000 [in English].

  Матеріали конференцій, збірники наукових праць


  Прізвище, І.Б. (рік публікації). Назва тез транслітерована [Назва тез англійською]. Назва збірника транслітерована [назва збірника англійською], І.Б. Прізвище (ред.). Місто: Видавництво, сторінки [мова видання].
  Biliavska, V.B., & Khomiak, I.V. (2020). Dynamika roslynnosti dolyny richky Huiva [Vegetation dynamics of the Guiva River valley]. Zbirnyk naukovykh prats “Biolohichni doslidzhennia – 2020” [Collection of scientific works “Biological research – 2020”]. Zhytomyr, pp. 382–383 [in Ukrainian].

  Електронні ресурси (з обов’язковим зазначенням дати звернення)


  Прізвище, І.Б. (рік публікації). Назва джерела транслітерована [Назва джерела англійською]. [Electronic resource] URL: адреса сайту (access date 00.00.0000) [мова видання].
  Chysta voda. Interaktyvna karta zabrudnenosti richok v Ukrajini na osnovi danykh Derzhavnogho aghentstva vodnykh resursiv [Clean Water. Interactive map of river pollution in Ukraine based on data from the State Agency of Water Resources]. [Electronic resource] URL: http://texty.org.ua/water/ (access date 10.01.2020) [in Ukrainian].

Статті

Політика розділу за замовчуванням

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.